Bulgarian-Romanian course – part 1

 

 

Bulgarian-Romanian course – part 2

 

 
Bulgarian-Romanian course – part 3

 

 

Bulgarian-Romanian course – part 4

 

 

Bulgarian-Romanian course – part 5

 

 

Bulgarian-Romanian course – part 6

 

 

Bulgarian-Romanian course – part 7

 

 

Bulgarian-Romanian course – part 8

 

 

Bulgarian-Romanian course – part 9

 

 

Bulgarian-Romanian course – part 10

 

 

Limba bulgara Lectia 1

 

 

Limba bulgara Lectia 2

 

 

Limba romana Lectia 1 1 Alfabetul Cuvinte

 

 

Limba romana Lectia 1 2 Alfabetul Cuvinte Repeta

 

 

Limba romana Lectia 1 3 Alfabetul Cuvinte Repeta Scrie

 

 

Limba romana Lectia 2 2 Pronume Culori Numere Repeta

 

 

Limba romana Lectia 2 3 Pronume Culori Numere Repeta Scrie

 

 

Limba romana Lectia 3 2 Slujbe Repeta

 

 

Limba romana Lectia 3 3 Slujbe Repeta Scrie

 

 

Lectia 4 2 Verbe Repeta

 

 

Limba romana Lectia 4 3 Verbe Repeta Scrie

 

 

Limba romana Lectia 5 1 Locuinta

 

 

Limba romana Lectia 5 2 Locuinta Repeta

 

 
Limba romana Lectia 5 3 Locuinta Repeta Scrie

 

 

Limba romana Lectia 6 1 Adjective

 

 

Limba romana Lectia 6 2 Adjective Repeta

 

 

Limba romana Lectia 6 3 Adjective Repeta Scrie

 

 

Limba romana Lectia 7 2 Prepozitii Repeta

 

 

Limba romana Lectia 7 3 Prepozitii Repeta Scrie

 

 

Limba romana Lectia 8 2 Plante Repeta

 

 

Limba romana Lectia 8 3 Plante Repeta Scrie

 

 

Limba romana Lectia 10 2 Produse Repeta

 

 

Limba romana Lectia 11 2 Verdeturi Repeta

 

 

Limba romana Lectia 11 3 Verdeturi Repeta Scrie

 

 

Limba romana Lectia 12 2 Condimente Repeta

 

 

Limba romana Lectia 12 3 Condimente Repeta Scrie

 

 

Limba romana Lectia 13 1 Bauturi

 

 

Limba romana Lectia 13 2 Bauturi Repeta

 

 

Limba romana Lectia 13 2 Bauturi Repeta Scrie